Điều Khoản Dịch Vụ
Cập nhật lần cuối 14:53:45 / 15-11-2018

Thỏa thuận ràng buộc

 1. Trang web Tuyendungyduoc.vn này được cung cấp cho bạn sử dụng trong phạm vi Điều Khoản này. Điều Khoản đưa ra thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Tuyendungyduoc.vn. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn, bạn đồng ý chấp nhận và/hoặc bị ràng buộc bởi Điều Khoản này.
 2. Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang web Tuyendungyduoc.vn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua tài khoản của bạn trên Tuyendungyduoc, địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.

Các định nghĩa

 1. “Cơ sở dữ liệu Tuyendungyduoc.vn” hoặc “Các cơ sở dữ liệu Tuyendungyduoc.vn” bao gồm tất cả các bài quảng cáo việc làm đăng trên các trang web Tuyendungyduoc.vn và/hoặc tất cả thông tin của các ứng viên và/hoặc các nhà tuyển dụng được đăng ký với Tuyendungyduoc.vn.
 2. “Cơ sở dữ liệu Hồ sơ Tuyendungyduoc.vn” hoặc “Các cơ sở dữ liệu Hồ sơ” là hồ sơ ứng viên được khởi tạo và/hoặc được đăng tại các cơ sở dữ liệu Tuyendungyduoc.vn.
 3. “Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn” là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Tuyendungyduoc.
 4. “Hồ sơ cá nhân” là các thông tin, CV cá nhân được tạo bởi Người dùng.
 5. “Văn bản” bao gồm tất cả văn bản trên mọi trang của trang web Tuyendungyduoc.vn, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.
 6. “Người dùng” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn.
 7. “Nội dung Người dùng” là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web Tuyendungyduoc.vn.

Đăng ký

 1. Tất cả người dùng có nhu cầu tạo CV có thể đăng ký tài khoản trên trang web Tuyendungyduoc.vn của chúng tôi.
 2. Bạn phải bảo đảm sự chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký.
 3. Bạn phải thông báo ngay với chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào bằng việc cập nhật thông tin cá nhân của bạn để chúng tôi có thể liên lạc với bạn một cách hiệu quả.

Mật khẩu và bảo mật

 1. Khi bạn đăng ký sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào.Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi contact@Tuyendungyduoc.vn
 2. Nếu Tuyendungyduoc.vn có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Tuyendungyduoc.vn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.
 3. Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Tuyendungyduoc.vn:
  • Bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh;
  • Bạn chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho Tuyendungyduoc.vn trong trường hợp Tuyendungyduoc.vn có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

Tính khả dụng của trang web Tuyendungyduoc.vn

 1. Tuyendungyduoc luôn hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho người dùng, tuy nhiên Tuyendungyduoc không đảm bảo rằng các dịch vụ tại trang web Tuyendungyduoc.vn đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn.
 2. Chúng tôi không thể bảo đảm trang web Tuyendungyduoc.vn sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web Tuyendungyduoc.vn không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác. Nếu có xảy ra thiếu sót tại trang web Tuyendungyduoc.vn bạn nên báo cáo chúng tôi contact@Tuyendungyduoc.vn và chúng tôi sẽ sửa chữa thiếu sót sớm nhất có thể.
 3. Việc truy cập của bạn vào trang web Tuyendungyduoc.vn có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ phục hồi quyền truy cập cho bạn sớm nhất có thể.

Sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn

 1. vn chỉ cung cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn cho việc sử dụng cá nhân của bạn và/hoặc cho mục đích việc làm.
 2. Bạn không được phép sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn cho các mục đích sau đây:
  • Phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, độc hại, thô tục, khiêu dâm, hoặc bị phản đối hoặc vi phạm pháp luật khác.
  • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào Nội dung Tuyendungyduoc.vn hoặc thông tin sẵn có từ trang web Tuyendungyduoc.vn.
  • Tái bản bất kỳ Nội dung Tuyendungyduoc.vn nào cho việc sử dụng rộng rãi.
  • Liên kết tới bất kỳ Nội dung Tuyendungyduoc.vn hoặc thông tin có sẵn từ bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn.
  • Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử.
  • Cản trở việc sử dụng hoặc quyền lợi của người khác trên trang web Tuyendungyduoc.vn.
  • Tạo ra, tuyên truyền hoặc lưu trữ các bản sao tài liệu điện tử có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
  • Bạn đồng ý không bán lại hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của bạn theo Điều Khoản này. Bạn cũng đồng ý không sử dụng bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn nào cho mục đích thương mại mà không được cho phép.

Sử dụng các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn

 1. Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn được sử dụng bởi:
  • Các cá nhân có nhu cầu tạo CV trực tuyến, tìm kiếm thông tin có liên quan đến kinh ngiệm, kỹ năng viết CV, phỏng vấn.
  • Các cá nhân đang tìm kiếm việc làm và nghề nghiệp và thông tin liên quan đến nghề nghiệp.
  • Các nhà tuyển dụng hoặc đại lý của họ đang tìm ứng viên cho việc làm.
  • Đối tác của Tuyendungyduoc.
 2. Tất cả Người dùng đồng ý không thực hiện:
  • Tuyên truyền, đăng tải, phân phối, lưu trữ hoặc hủy hoại tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung Tuyendungyduoc.vn, vi phạm các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các các quy định quản lý việc thu thập, xử lý, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân, hoặc vi pham Chính Sách Bảo Mật của Tuyendungyduoc.vn.
  • Vi phạm hoặc cố tình vi phạm sự an ninh của bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn nào.
  • Lấy nội dung, mã lệnh bất hợp pháp trên trang web Tuyendungyduoc.vn.
  • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào của nội dung Tuyendungyduoc.vn hoặc thông tin có sẵn từ trang web Tuyendungyduoc.vn mà không được phép.
  • Đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào mà tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, hoặc ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị nghiêm cấm bởi Điều Khoản này, chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, HOẶC khuyến khích hoặc ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào.
  • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn.
  • Truy cập dữ liệu không dành cho bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được ủy quyền truy cập.
  • Đăng hoặc gửi đến bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn thông tin sai lệch, không đầy đủ, gây hiểu lầm, sai sự thật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không thuộc quyền sở hữu của bạn.
  • Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn.
  • Lừa đảo lấy trộm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những người dùng khác.
  • Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.
  • Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, công ty hoặc cá nhân nào.
  • Gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ Người dùng nào, hoặc liên hệ bất kỳ người dùng nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ bạn.
  • Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.
  • Sử dụng Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.

Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Chủ tài khoản TuyendungyduocPartner (các đối tác của Tuyendungyduoc)

 1. Nếu bạn đăng kí Tài khoản TuyendungyduocPartner chỉ dành cho việc truy cập Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ thuộc Tuyendungyduocpartner, đây là mục dành cho bạn.
 2. Bạn sẽ phải sử dụng Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn theo quy định của Điều Khoản này, đối với bất kỳ hợp đồng nào bạn ký kết với Tuyendungyduoc.vn, và tuân thủ tất cả quy định pháp luật bao gồm quy định quản lý dữ liệu cá nhân.
 3. vn cấp cho bạn quyền có giới hạn, riêng tư, có thể chấm dứt, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn qua trang web Tuyendungyduoc.vn nhằm mục đích xem và/hoặc tải về một bản sao hồ sơ có sẵn chỉ dành cho việc sử dụng của bạn theo các điều khoản trong Mục này.
 4. Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn chỉ được truy cập và sử dụng bởi cá nhân bạn. Bạn sẽ được cung cấp mật khẩu riêng biệt cho phép bạn truy cập Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ.
 5. Bạn không được chia sẻ Tài khoản TuyendungyduocPartner của bạn cho bất kỳ bên nào khác.
 6. Bạn đồng ý không tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào từ Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi bạn là đại lý tuyển dụng, quản lý được ủy quyền, hoặc sử dụng hồ sơ trực tiếp cho mục đích tuyển dụng.
 7. Bạn phải có biện pháp hành chính, kỹ thuật, vật chất phù hợp để bảo vệ dữ liệu bạn đã nhận từ Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn khỏi sự bị mất mát, sử dụng không đúng mục đích.
 8. Truy cập không được phép, thay đổi thông tin công khai hoặc hủy hoại.
 9. Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn không được sử dụng:
  • Cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài tư cách nhà tuyển dụng và/hoặc đại diện nhà tuyển dụng tìm kiếm nhân viên.
  • Để thực hiện các cuộc gọi, gửi các bản fax, thư, email, hoặc bài báo không cần thiết đến các chủ hồ sơ hoặc để liên hệ với bất kỳ cá nhân nào trừ khi họ đồng ý.
 10. Dữ liệu nhận được từ Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết để đáp ứng các mục đích tại Mục này. Về khía cạnh này, bạn đồng ý và cam kết xóa, hủy và/hoặc dọn dẹp dữ liệu này trong hồ sơ của bạn.
 11. Bạn không được phép sử dụng Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn trong bất kỳ cách hoàn cảnh nào, mà theo sự đánh giá riêng của Tuyendungyduoc.vn, ảnh hưởng bất lợi đến việc kinh doanh, triển vọng kinh doanh, hoạt động của Tuyendungyduoc.vn, hoặc đến chức năng của bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn hoặc Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn, hoặc gây trở ngại đến khả năng truy cập của các người dùng khác vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ.
 12. Để đảm bảo một trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, Tuyendungyduoc.vn có quyền giới hạn lưu lượng dữ liệu (bao gồm việc xem hồ sơ) mà có thể được truy cập bởi hoặc được cung cấp cho bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định, các giới hạn này có thể được điều chỉnh tuỳ theo điều kiện của Tuyendungyduoc.vn theo thời gian.
 13. Bạn chỉ có thể sử dụng việc đăng ký của bạn tại Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn duy nhất cho việc tìm kiếm ứng viên việc làm. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng thông tin trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn để bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, theo nhận định của Tuyendungyduoc.vn, là không phù hợp với Điều Khoản này, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm quy định pháp luật.
 14. vn có thể chấm dứt, tạm dừng, cập nhật, thay đổi hoặc bổ sung, theo quyết định riêng của mình, tất cả hoặc một phần của Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách cho phép truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn, Tuyendungyduoc.vn không truyền bất kỳ lợi ích nào vào hoặc đến Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ hoặc tài sản hoặc dịch vụ Tuyendungyduoc.vn khác. Tất cả quyền, lợi ích vào và đến Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ được giữ lại tại Tuyendungyduoc.vn.

Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Người dùng

 1. vn cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn chỉ với mục đích tìm kiếm cơ hội việc làm cho chính bạn.
 2. Khi bạn đăng ký tại bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản và cung cấp cho Tuyendungyduoc.vn các thông tin nhất định bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
 3. Bất cứ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật và không gây hiểu lầm. Thông tin cá nhân yêu cầu các mục tiêu chuẩn mà bạn phải cung cấp đầy đủ.
 4. Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ hồ sơ hoăc tài liệu nào do bạn đăng tải trên trang web Tuyendungyduoc.vn.
 5. Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệquả nào phát sinh từ việc đăng tải này.
 6. vn có quyền đề xuất đến bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục ưa thích mà bạn xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi bạn đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi Tuyendungyduoc.vn hoặc các bên thứ ba.
 7. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của Tuyendungyduoc.vn để biết thêm chi tiết về thông tin của bạn. Vui lòng lưu ý, như đã quy định trong Chính Sách Bảo Mậtcủa Tuyendungyduoc.vn, Tuyendungyduoc.vn có thể thu thập một số thông tin Người dùng nhất định và có thể liên hệ với Người dùng định kỳ như theo các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật. Ngoài ra, Tuyendungyduoc.vn được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng.
 8. Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, Thông tin cá nhân, hồ sơ và/hoặc thông tin tài khoản của bạn, sẽ được công bố cho các Nhà tuyển dụng tiềm năng.
 9. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn không có các quyền sở hữu trong tài khoản của bạn và nếu bạn hủy bỏ tài khoản Tuyendungyduoc.vn hoặc tài khoản Tuyendungyduoc.vn của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn tại Tuyendungyduoc.vn, bao gồm sơ yếu lý lịch, Thông tin cá nhân, thư xin việc, các công việc đã lưu, sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi Cơ sở dữ liệu Tuyendungyduoc.vn và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên trang web Tuyendungyduoc.vn. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các trang chủ của Tuyendungyduoc.vn. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.
 10. vn có quyền xỏa tài khoản và tất cả thông tin của bạn sau một thời gian dài không hoạt động.

Nội dung Người dùng

 1. Bạn hiểu rằng tất cả Nội dung Người dùng thuộc trách nhiệm duy nhất của người đã tạo ra Nội dung Người dùng này.
 2. Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp, cv cá nhân, và/hoặc thông tin tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ tại Cơ Sở Dữ Liệu Tuyendungyduoc.vn và/hoặc Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn.
 3. Bạn hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, CV cá nhân, và/hoặc thông tin tài khoản của bạn có thể được chuyển sang các nước bên ngoài nơi cư trú của bạn nhằm mục đích lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mậtcủa Tuyendungyduoc.vn để biết thêm chi tiết.
 4. Bằng việc gửi, đăng hoặc hiển thị Nội dung Người dùng trên hoặc thông qua trang web Tuyendungyduoc.vn, tùy thuộc vào thiết lập riêng tư của bạn, bạn trao cho Tuyendungyduoc.vn, quyền có phạm vi toàn thế giới, không độc quyền, không cần bản quyền tác giả để tái tạo, điều chỉnh, phân phối và công bố Nội dung Người dùng này thông qua trang web Tuyendungyduoc.vn. Tuyendungyduoc.vn sẽ không tiếp tục sử dụng quyền này trong một thời gian hợp lý về thương mại sau khi Nội dung Người dùng được xóa khỏi trang web Tuyendungyduoc.vn. Tuyendungyduoc.vn có quyền tuỳ ý từ chối việc chấp nhận, đăng, hiển thị hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung Người dùng nào.
 5. Nếu bạn đăng Nội dung Người dùng trong bất kỳ khu vực chung nào của bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn, bạn cũng cho phép các Người dùng khác truy cập, xem, lưu trữ và tái tạo Nội dung Người dùng này cho việc sử dụng cá nhân.
 6. vn được phép xem xét và loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào, mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dủng của bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn. Tuyendungyduoc.vn có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web Tuyendungyduoc.vn và/hoặc sử dụng các dịch vụ Tuyendungyduoc.vn khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. Tuyendungyduoc.vn được phép thực hiện bất kỳ hànhđộng nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Tuyendungyduoc.vn tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Tuyendungyduoc.vn, gây thiệt hại đến thương hiệu Tuyendungyduoc.vn hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc Tuyendungyduoc.vn để mất người dùng.
 7. vn không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.

Quyền của Tuyendungyduoc.vn trong việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Bạn

 1. Chúng tôi được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của bạn ngay khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc nếu bạn vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản này.
 2. Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới chúng tôi bằng cách liên hệ contact@Tuyendungyduoc.vn. Trong trường hợp này, bạn phải ngưng sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn.
 3. Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên theo quy định.

Thời hạn và Chấm dứt hiệu lực

 1. Điều khoản này có đầy đủ hiệu lực và tác dụng khi bạn sử dung bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn nào.
 2. vn có quyền loại bỏ Nội dung Người dùng của bạn từ trang web Tuyendungyduoc.vn và lập tức chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập của bạn tại trang web Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Tuyendungyduoc.vn, khi bạn vi phạm Điều Khoản này hoặc nếu Tuyendungyduoc.vn không thể xác minh hoặc xác thực bất cứ thông tin nào mà bạn gửi đến khi đăng ký tại trang web Tuyendungyduoc.vn.
 3. Ngay cả khi bạn không còn là Người dùng của trang web Tuyendungyduoc.vn nữa, một số quy định nhất định tại Điều Khoản này sẽ vẫn còn có hiệu lực.

Trách nhiệm của Tuyendungyduoc.vn

 1. Trang web Tuyendungyduoc.vn và các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn đóng vai trò là địa chỉ cho:
  • Người dùng có nhu cầu viết CV trực tuyến
  • Đối tác của Tuyendungyduoc
 2. vn không kiểm tra hoặc kiểm duyệt danh sách, bao gồm cả Hồ sơ cá nhân được đề xuất. Tuyendungyduoc.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa nhà tuyển dụng và các ứng viên. Do đó, Tuyendungyduoc.vn không chịu trách nhiệm đối với Nội dung Người dùng, chất lượng, tính an toàn và hợp pháp của công việc hoặc hồ sơ được đăng tải, sự trung thực và chính xác của các danh sách, khả năng của nhà tuyển dụng để đề xuấtcơ hội việc làm cho các ứng viên hay khả năng đáp ứng công việc của các ứng viên và Tuyendungyduoc.vn không đảm bảo cho bất kỳ công việc, hồ sơ cá nhân, sơ yếu lý lịch hoặc Nội dung Người dùng trên trang web Tuyendungyduoc.vn.
 3. vn có quyền quyết định loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng bao gồm nhưng không giới hạn Hồ sơ cá nhân, Tài liệu Nhà tuyển dụng, hoặc các tài liệu khác từ trang web Tuyendungyduoc.vn theo thời gian. Khi Tuyendungyduoc.vn tiến hành quyền này và có sự vi phạm Điều Khoản từ Người dùng, bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện bởi Người dùng sẽ không được hoàn trả.
 4. Trang web Tuyendungyduoc.vn cũng cung cấp nội dung từ các trang internet hoặc từ các nguồn thông tin khác và trong khi Tuyendungyduoc.vn cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang web Tuyendungyduoc.vn được chính xác, uy tín và chất lượng cao, chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó. Nếu Tuyendungyduoc.vn được thông báo về bất kỳ sự sai sót trong các tài liệu trên trang web Tuyendungyduoc.vn chúng tôi sẽ nỗ lực sửa chữa sai sót sớm nhất mà chúng tôi có thể.
 5. Vui lòng lưu ý rằng có những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở những rủi ro gây tổn hại về vật chất, hoặc rủi ro khi giao tiếp với những người lạ mặt, người chưa đủ tuổi vị thành niên hay những người có hành vi giả mạo. Bạn gánh chịu các rủi ro liên quan đến việc giao tiếp những người dùng khác thông qua trang web Tuyendungyduoc.vn. Bởi bản chất thông tin của người khác có thể gây khó chịu, có hại hoặc không chính xác, và trong một số trường hợp sẽ gây nhầm lẫn hoặc có dấu hiệu lừa đảo. Chúng tôi mong rằng bạn thận trọng khi sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn.
 6. Trang web Tuyendungyduoc.vn và Nội dung Tuyendungyduoc.vn có thể chứa thông tin không chính xác hoặc lỗi đánh máy.Tuyendungyduoc.vn không đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy, đầy đủ, kịp thời của bất kỳ trang web Tuyendungyduoc.vn hoặc Nội dung Tuyendungyduoc.vn. Việc sử dụng tất cả các trang web Tuyendungyduoc.vn và Nội dung Tuyendungyduoc.vn là rủi ro của riêng bạn.
 7. Không có thông tin nào trên trang web Tuyendungyduoc.vn được coi là một sự tán thành, bảo đảm hoặc bảo lãnh cho bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba nào, cho dù có liên quan đến các trang web, các sản phẩm, dịch vụ, tuyển dụng, kinh nghiệm, việc làm hoặc quy trình tuyển dụng hay không.
 8. Nếu chúng tôi vi phạm Điều Khoản này, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà bạn phải gánh chịu như là một kết quả trực trực tiếp và trong phạm vi chúng là các hệ quả có thể được dự đoán trước cho cả hai bên tại thời điểm bạn sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc gián đoạn kinh doanh.
 9. Trách nhiệm tổng hợp của Tuyendungyduoc.vn đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn được giới hạn đến mức gói phí hiện hành mà bạn đăng ký và thanh toán và có hiệu lực tại thời điểm đó, hoặc được giới hạn tới RM100 trong trường hợp bạn là một Ứng viên.

Quyền từ bỏ

 1. vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin theo bất kỳ cách nào bị gây ra từ kết quả của sự gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn hoặc Nội dung Tuyendungyduoc.vn, tính chính xác hoặc chất lượng thông tin có sẵn hoặc được truyền tải qua Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn.
 2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Tuyendungyduoc.vnkhông thực hiện chính sách kiểm duyệt các bài viết và biên tập hoặc sửa đổi bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung của bất kỳ email hay bài đăng hoặc bất kỳ thông tin nào mà được thêm vào hoặc có sẵn hoặc được truyền tải đến hoặc từ một bên thứ ba đến hoặc đến hoặc thông qua trang web Tuyendungyduoc.vn và/hoặc Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn.

Trang web của bên thứ ba

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang web Tuyendungyduoc.vn bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Tuyendungyduoc.vn không chịu trách nhiệm.

Các điều khoản khác

 1. Bạn không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền nào của bạn theo Điều Khoản này cho người khác. Chúng tôi được phép chuyển giao các quyền của theo Điều Khoản này cho cơ sở kính doanh khác khi chúng tôi nhận thấy các quyền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
 2. Nếu bạn vi phạm Điều Khoản này và Tuyendungyduoc.vn lựa chọn bỏ qua, Tuyendungyduoc.vn vẫn sẽ có quyền sử dụng quyền và biện pháp sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi bạn vi phạm Điều Khoản.
 3. vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.
 4. Nếu có bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản này được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền tìm ra là không hợp lệ hoăc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều Khoản này và tất cả các điều khoản không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Liên hệ

 • Mọi thắc mắc của bạn vui lòng liên hệ chúng tôi Hotro@tuyendungyduoc.vn
 • Các thông báo tới Tuyendungyduoc.vn phải được gửi đến các địa chỉ được liệt kê trên trang web Tuyendungyduoc.vn.
 • Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn qua địa chỉ bạn đã đăng ký hoặc địa chỉ mà Tuyendungyduoc.vn nhận thấy là phù hợp để bạn nhận thông báo.